מבוא

לחברה מרכז הזמנות ומכירות התומך בזום טרקטורונים 1993 בע"מ. 08:00 עד 16:30 בין א'-ה', מערך שרות לקוחות הפועל בין השעות 08:00 עד 16:30. 1.1
תנאים מקדמיים לביצוע רכישה באמצעות מרכז ההזמנות הינם שימוש של קונה/מזמין/לקוח (להלן: "הלקוח") בכרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל לשימוש של הלקוח ועל שמו, והיות הלקוח בגיר מעל גיל 18. 1.2
הוראות תקנון זה תחולנה על כל רכישה המתבצעת באמצעות מרכז ההזמנות של החברה או בכל אופן אחר. 1.3
התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה, לכל דבר ועניין ואלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת בין הלקוח לבין החברה, תחולנה הוראותיו של תקנון על כל רכישת מוצר או שירות מהחברה, בין רכישה נוכחית ובין רכישה בעתיד. 1.4
רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה (להלן: "המוצר"), מהווה את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות התקנון. בהתאם, במידה והלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנו מתבקש שלא לבצע רכישות מאת החברה באמצעות מרכז ההזמנות או בכל אופן אחר, זאת אלא אם יגיע עם החברה להסכמה אחרת שתעוגן בכתב. 1.5

2. המכירות חלק כללי

מאגר לקוחות פניית החברה ללקוח בדיוור ישיר מתבצעת על בסיס נתוני מאגר הלקוחות של החברה . אם ברצון הלקוח להימחק ממאגר הלקוחות של החברה עליו לפנות לחברה בבקשה בכתב וזו תטופל בהתאם להוראות הדין החלות על כך. 2.1.
התחייבות החברה החברה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר שהוזמן על ידו, זאת בכפוף לסייגים והתנאים שנקבעו בפרסום התקף בעת ביצוע ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה, לקבלת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה ולהימצאותו של המוצר במלאי שבידי החברה 2.2.
דמי משלוח: גביית דמי המשלוח תתבצע בנפרד בזמן תשלום על המוצר. 2.3.1 2.3.
במקרה של חיוב בתשלומים הגבייה על המשלוח תתבצע בתשלום הראשון 2.3.2
הלקוח רשאי להגיע לחנות להלן זום טרקטורונים ולאסוף את המוצר באופן עצמאי ללא חיוב על דמי משלוח ולקבל הדרכה על תפעול המכשיר ללא חיוב. 2.3.3
>חיוב חשבון הלקוח מיד לאחר הזמנת המוצר על ידי הלקוח תפנה החברה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לקבל את אישורה לביצוע העסקה. עם קבלת האישור תימסר ללקוח הודעה על אישור העסקה. רכישת מוצר תעשה בכרטיס אשראי בלבד. התשלום עבור המוצר יבוצע על דרך של חיוב חשבונו של הלקוח באמצעות כרטיס אשראי, זאת לאחר קבלת האישור כאמור. באם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי תשלח ללקוח הודעה מתאימה ויהא עליו להסדיר את אישור העסקה. לא אושרה העסקה בתוך 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, תחשב הזמנת הלקוח כבטלה. 2.4.
מועדי אספקת המוצר 2.5.
ככלל ואלא אם נאמר אחרת בפרסום ו/או בעת ביצוע ההזמנה, יסופק המוצר בתוך 21 ימי עבודה. 2.5.1
החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר מעבר למועד האמור, זאת במקרים הבאים: אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כוח עליון ובכלל זה, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל שביתה או השבתה, לרבות אצל ספק, יבואן או יצרן המוצר, אצל ספק חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר או אצל המובילים ו/או השליחים המעורבים באספקת המוצר, הן לחברה והן ללקוח. . אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כל סיבה שאיננה בשליטתה הבלעדית החברה. 2.5.2
המוצר ישלח ויסופק לבית הלקוח או כל מקום אחר עליו יורה הלקוח, זאת בסייגים המפורטים להלן (להלן: "נקודת המסירה"). ניתן לקבל את המוצר בחברה להלן זום טרקטורונים 1993 בע"מ.. 2.5.3
המשלוח יתבצע באמצעות רשות הדואר – זאת בכפוף לפריסה מתאימה או באמצעות דואר שליחים. על אף האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע את המשלוח באמצעות חברת שליחויות, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי . 2.5.4
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית רשאית החברה לספק את המוצר במקום סמוך ככל . האפשר לנקודת המסירה, זאת בתיאום מראש עם הלקוח. 2.5.5
דרך השילוח והאספקה לנקודת המסירה תיקבע על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 2.5.6
כלל מסופקים המוצרים בישראל בלבד. אספקה לאתר שאינו בישראל תעשה בתאום בין הלקוח לחברה, בתנאים שיקבעו על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה 2.5.7
ביטול עסקאות על ידי החברה 2.6
החברה תהא רשאית לבטל עסקאות (כולן או חלקן) במקרים הבאים במקרה שבו ימנע כוח עליון את קיומה התקין של עסקה כלשהי או במקרה של אירוע בטחוני חריג או אירוע טרור, ובכל מקרה אחר בו יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה-+ את קיום העסקה (כולה או חלקה), או את אספקת המוצר. במקרה שבו נפלה טעות בתום לב, בתיאור מוצר מסוים (כגון בגין שינוי המפרט על ידי היצרן ללא ידיעת החברה), ונבצר מהחברה או מי מטעמה לספק את המוצר כפי שתואר בטעות. במקרה זה תינתן ללקוח אפשרות לרכוש את המוצר כפי שניתן לספקו בפועל. במקרה שבו נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. באם אזל המוצר מהמלאי המצוי בידי החברה לאחר קבלת ההזמנה ואישורה. במקרה כזה רשאית . החברה לבטל את העסקה ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. 2.6.1
במקרה של ביטול עסקה או חלקה כאמור יהא זכאי הלקוח להשבת כל סכום שנגבה ממנו בגין המוצר שלא יסופק לו או חלק העסקה שבוטל ולא יותר מכך. 2.6.2
ביטול העסקה והחזרת המוצר על ידי הלקוח 2.7
הזכאות לביטול העסקה מוצר – הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר לחברה את מוצר (להבדיל משירות) שרכש מהחברה, זאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או פרטים מסוימים לגבי העסקה. הזכאות לביטול עסקה לרכישת מוצר לא תחול לגבי עסקה הנוגעת למוצר פסיד, למידע, למוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח ולמוצר הניתן להקלטה, שעתוק או שיכפול שהוצא מאריזתו המקורית. שירות – הלקוח רשאי לבטל עסקה לקבלת שירות, זאת בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שההודעה על כך תימסר לחברה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו היה אמור להיות מסופק השירות. הזכאות לביטול עסקה לקבלת שירות לא תחול לגבי עסקה של תיקון/ ייעוץ/ עבודה אשר בוצעה . 2.7.1
אופן ביטול העסקה – עסקה תבוטל בהודעה בכתב לחברה בה יציין הלקוח מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים. 2.7.2
תוצאות ביטול העסקה בוטלה העסקה, ישיב הלקוח את המוצר לידי החברה במקום בו היא מנהלת את עסקיה, כשהוא חדש, שלם ללא פגם או בלאי וארוז באריזתו המקורית. השבת מוצר לחברה מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר, השבת המוצר לחברה תעשה על ידי הלקוח בדואר רשום, על חשבונו או במסירה אישית במקום בו מנהלת החברה את עסקיה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי. החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, תחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה. בוטלה העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו . לגביו כנדרש על פי דין לא תגבה החברה דמי ביטול מהלקוח. 2.7.3
שונות הוחזר המוצר על ידי הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת החברה בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת החברה ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, תהא רשאית החברה לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו. החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה . רשאית שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי. 2.7.4

אבטחת מידע

3.1
זום טרקטורונים נוקטת בכל האמצעים על שמירת פרטיות וסודיות פרטי הלקוח הן פרטיו האישיים או לחילופין פרטי כרטיס האשראי ע"י טכנולוגיית SSL. 3.2
כל חיוב בכרטיס האשראי מבוצע לפי תקן.במקרים שאינם תלויים בחברה כגון כוח עליון או מקרים שאינם בשליטתם של החברה, החברה לא אחראית לכל נזק שהוא , עקיף או ישיר שיגרם ללקוח. אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם זדוני שיעשה בו שימוש לרעה. 3.3
זום טרקטורונים מתחייבת לא לעשות שימוש לרעה בפרטי הלקוח . 3.4

4. כללי

התמונות המוצגות בפרסומי החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. 4.1
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. התקנון המעודכן יחייב את החברה ואת הלקוח לגבי עסקאות שתבוצענה ממועד שינוי ו/או עדכון התקנון. 4.2
הבעלות במוצר תיוותר בידי החברה עד לתשלום מלוא תמורתו לחברה. אין באמור כדי לגרוע מחובת הלקוח לשלם את מלוא התמורה בגין המוצר ו/או כדי להקים לו כל זכות אחרת מעבר לזו הנתונה לו בתקנון זה. 4.3
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, זאת כתוצאה ו/או בקשר עם המוצר, לרבות בשל ו/או בקשר עם רכישתו מהחברה ו/או באמצעותה ו/או מהשימוש במוצר, תהא עילת התביעה אשר תהא. 4.4
החברה לא תהא אחראית להרכבתו ו/או התקנתו של המוצר שנרכש ממנה ו/או באמצעותה אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי. 4.5
החברה אינה אחראית לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש ממנה ו/או באמצעותו אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי. 4.6
האחריות לתקינותו ואיכותו של המוצר תחול על היצרן ו/או היבואן והיקפה יהא כאמור במסמכים שיצורפו למוצר בעת אספקתו או בהתאם למצוין בפרסומי החברה . 4.7
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בפרסומי החברה, לרבות בקטלוג החברה, זאת אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 4.8
רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לנכונותם 4.9

התקנון כפוף לחוק הגנת הצרכן

וואטסאפ
יש לך שאלה?
Scan the code
זום טרקטורונים
היי,
נשמח לשוחח בוואטסאפ